ျမန္မာေဇာ္ၾကည္စုစည္းမွဳ (MMT) ေအာင္ေလး(www.mmtechnologies.org)